תקנון

תקנון Matala

התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות.

להלן תקנון Matala (להלן: האתר):

 1. כל עבודה תכתב על יד כותב בעל יכולות אקדמיות מתאימות לכתיבת העבודה.
 2. כל עבודה ו/או תרגיל ו/או מצגת ו/או תוצר שימסרו ללקוח הינם יצירה ספרותית ו/או יצירה אחרת המוגנת ע"פ חוק זכויות יוצרים ומהווים קניינו הרוחני של האתר.
 3. כל עבודה הנמסרת ללקוח מיועדת לשימושו האישי בלבד, במטרה לסייע ללקוח לעמוד בכוחות עצמו בדרישות האקדמיות של אותה העבודה. אסור ללקוח בשום מקרה לעשות בעבודה שימוש המפר את הוראות האקדמיה השונות ו/או להציג את העבודה כאילו היא פרי יצירתו המקורי. סעיף זה הינו תנאי יסודי להתקשרות וגובר על כל הסכמה אחרת בעל פה ו/או בכתב ו/או באופן ישיר ו/או באופן משתמע. 
 4. אין לפרסם ו/או למכור ו/או למסור ו/או להשאיל ו/או לעשות בעבודה שתימסר כל שימוש אחר מלבד לצורך לימוד והסתייעות בקורס בו משתתף הלקוח ובמטרות המוצהרות לשמם נעשתה התקשורת בין האתר ללקוח.סעיף זה הינו תנאי יסודי להתקשרות וגובר על כל הסכמה אחרת בעל פה ו/או בכתב ו/או באופן ישיר ו/או באופן משתמע. הפיצויים המוסכמים בגין סעיף זה יקבעו ע"פ המקסימום הקבוע בחוק בגין הפרת זכויות יוצרים.
 5. כותב העבודה מתחייב למסור עבודות מקוריות בלבד בהתאם להנחיות האקדמיות.
 6. כותב העבודה מתחייב להשתמש במיטב כישוריו ויכולותיו האקדמיות על מנת לכתוב את העבודה באיכות הגבוהה ביותר.
 7. אלא אם סוכם בין הצדדים בכתב אחרת, מובהר בזאת כי Matala אינה מתחייבת להישגיו האקדמיים של מזמין העבודה.
 8. הצדדים מכירים בכך שכל ההתקשרות מבוססת על ההנחיות והתקשורת שנערכה בכתב בין הצדדים באמצעות מיילים. כל סיכום שנערך בע"פ ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר, אינו מחייב. 
 9. Matala מתחייבת לתקן ולשנות את העבודה ככל שיתבקש במקרה והעבודה לא תואמת את הנחיות על בסיסן נכרתה העסקה. מובהר בזאת, כי לא ניתן להוסיף הנחיות לביצוע העבודה לאחר שהעבודה הושלמה. (כך לדוגמא, לקוח שהזמין עבודה ללא התייחסות לכמות המאמרים, לא יוכל לטעון בסיום העבודה שאין מספיק מאמרים).
 10. אחריות Matala לתיקון העבודה מוגבלת לתקופה של 30 ימים מיום ההודעה ללקוח על כך שהעבודה מוכנה.
 11. לקוח שלא ישלים תשלום סופי תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על סיום העבודה יפר את ההסכם בהפרה יסודית. במקרים אלו תהא החברה רשאית לעשות בעבודה כל שימוש, לרבות העברתה לצדדים שלישיים והפצה ברבים.
 12. ניתן לבטל עסקה תוך 24 שעות ממועד תשלום המקדמה בתנאי שטרם החל לעבוד עליה. דמי ביטול במקרה זה יעמדו על הגבוה מבין 100 ש"ח או 5% מגובה העסקה.
 13. ביטול עסקה שהחלו לעבוד עליה כרוך בתשלום על חלק יחסי של העבודה שבוצע. בנוסף, יחולו עלויות נוספות בגין השירות שניתן עד לביטול העסקה.Matala רשאית שלא לגבות דמי ביטול בהתאם לנסיבות האישיות של הלקוח וכפוף לשיקול דעתה המלא.
 14. לא ניתן לבטל עבודה שיותר מ-65% ממנה הושלם. סעיף זה גובר על כל הוראה אחרת בהקשר לביטולי עסקה.
 15. במידה והלקוח מבקש לקבל חלקים מהעבודה במהלך כתיבתה, עליו לשלם עבור חלקם היחסי של החלקים מתוך מכלול העבודה.
 16. בעבודות שמבוססות בחלקם על תכנים שמסר הלקוח, החברה אינה אחראית למקוריות התכנים של הלקוח ומתייחסת אליהם כאילו הם תקינים לחלוטין וזמינים לשימוש.
 17. כל מצגת, רפראט או תוכן אקדמי אחר שלא צויינו במפורש במסגרת הצעת המחיר, גם אם הם כתובים בסילבוס ובמסמכים הנלווים, כרוכים בתוספת תשלום.
 18. אתר מטלה נמצא בניהול משות
 19. מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה של מחלוקת ביחס ו/או בקשר להסכם זה, יפנו הצדדים להליך של גישור שיערך בתל-אביב. אם הצדדים לא יסכימו ביניהם על זהות המגשר, יקבע את זהותו ראש לשכת עורכי-הדין.
 20. מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה בו הליך הגישור לא יבשיל לכדי הסכם ביניהם, יפנו הצדדים להליך של בוררות שיערך בתל-אביב אשר פסק-הדין בה יהא בלתי ניתן לערעור. אם הצדדים לא יסכימו ביניהם על זהות הבורר, יקבע את זהותו ראש לשכת עורכי-הדין.
 21. הדין החל על הסכם זה יהיה הדין הישראלי. בנוסף, מוסכם על הצדדים כי היה ובכל זאת יגיע הסכם זה או כל עניין הקשור בו (כגון בשל הגישור ו/או הבוררות) לבית-המשפט, הרי שסמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים באזור ת"א-יפו.
 22. Matala מתחייבת לשמור על דיסקרטיות לקוחותיה בהתאם להוראות כל דין ולא להעביר פרטיהם לצדדים שלישיים.
 23. Matala תספק ללקוח את המוצר הסופי בהתאם לזמני האספקה אליהם התחייבה בהצעת המחיר, ובלבד שההתנהלות הלקוח לא עיכבה את התקדמות העבודה ו/או התחלת העבודה ו/או סיום העבודה. כל עיכוב מצד הלקוח עשוי לגרום לעיכוב תואם בזמני האספקה. עם זאת, Matala תשתדל לעמוד בזמני האספקה המקוריים ככל שניתן.

הנחיות וכללים מנחים נוספים

 • שירותי כריכה, הדפסה, צריבה, משלוח וכדומה אינם כלולים במחיר.
 • עד שלא שולמה מקדמה לא נסגרה עסקה.
 • כל עבודה תבוצע בהתאם להנחיות המרצה שנמסרו לכותב במעמד סגירת העסקה. כל בקשה לשינויים בדרישות העבודה (הוספת תוכן, מצגת נוספת, וכדומה) כרוכה בתשלום נוסף, אלא אם סוכם אחרת בכתב במעמד סיכום העסקה.
 • שגיאות כתיב והגייה בהיקף של עד 2%  מסך העבודה הינם מוגדרים כטעות סבירה ויתוקנו על ידי מזמין העבודה במידת הצורך.

צור קשר

דילוג לתוכן