עבודה סמינריונית בקורס ניתוח דוחות פיננסיים (10389)

חשבונאות ודיווח כספי

 

 1. ניתוח דוחות כספיים כתשומה לקבלת החלטות ע"י מנהלי האשראי בבנקים בישראל: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.- עבודה מצטינת.

 

 1. רכישה עצמית של מניות – מניעים וכדאיות כלכלית: היבטים תיאורטיים ואמפיריים .

 

 1. בחינת רווחיות פעילותם של בעלי עניין בבורסה של תל אביב: היבטים תיאורטיים ואמפיריים .

 

 1. השפעת הדיווח על – פי מגזרים פיננסיים ויישומו על רווחיות הבנקים

בישראל: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. הדוחות הכספיים ככלי לקבלת החלטות ע"י נותני האשראי בבנקים: היבטים

תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. רכישה עצמית של מניות כאמצעי לחלוקת דיבידנדים בחברות ציבוריות בישראל: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. הערך האינפורמטיבי של הדוחות הרבעוניים לחיזוי הרווח השנתי: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. הקשר בין השקעה במו"פ לבין רווחיות החברה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. השפעת הרווח הנקי ותזרים המזומנים השוטף על מחיר המניה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. "מניפולציות חשבונאיות כאמצעי להסרת כשלים לסיכונים עסקיים

 

 1. הקשר בין הפחתת ערך השקעות קבע של חברות הנסחרות בבורסה לנירות ערך לבין שווי השוק שלהן : היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. ניהול רווחים בחברות ציבוריות (ישראל/ארה"ב) : היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 

ניהול פיננסי ושוק ההון

 

 1. ניתוח רגישות ערך תיקי השקעות המורכבים מאסטרטגיות אופציות מעו"ף תוך שימוש במדדי Black &Scholes:היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. בחינת מידת ההצלחה של חוק הרישום הכפול: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.- עבודה מצטינת.

 

 1. ניתוח עסקאות עתידיות מבחינה כלכלית וחשבונאית: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. הקשר בין מגמות בשוק ההון לבין מגמות בשוק הנדל"ן: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. השפעת שינוי דירוג איגרות חוב על תשואת המניה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. הקשר בין ההשקעה בהון האנושי לערך החברה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. ניצול מידע פנים בחברות הנסחרות בבורסה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. מאפיינים חשבונאיים ומימוניים של אג"ח קונצרניות רגילות, בהשוואה לאלו של אג"ח קונצרניות להמרה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים .

 

 1. מגמת ההשקעות של קרנות הון סיכון ישראליות בחברות הי-טק ישראליות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. מודל בלק ושולס בשוק המעו"ף בישראלי: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. הקשר בין התוצאות העסקיות של חברות, גודלן והשתייכותן הענפית לבין עיתוי פרסומם של הדוחות הכספיים השנתיים: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. ישום מודל CAPM בחברות הנסחרות בישראל: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. אמידת פרמיית הסיכון של אג"ח קונצרניות לעומת אג"ח ממשלתיות בדרוגים השונים: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. גיוס הון לחברות היי-טק באמצעות קרנות הון סיכון: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. השפעת דירוגי חברת "מעלות" על מחירי אג"ח: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. ריכוזיות ותחרותיות במערכת הבנקאית בישראל והשפעתם על מדדי הרווחיות החשבונאים: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. בדיקת הקשר בין מנוף הפיננסי לבין סיכונים, סיכויים ורווחיות החברה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. הנפקת מניות בישראל כהזדמנות קנייה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. השפעת מידע פנימי על מחירי מניות בישראל: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. הקשר בין דירוג הסיכון של אג"ח של חברות קונצרניות לתשואתן: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 2. חלוקת דיבידנד בפעם הראשונה בהשוואה להגדלת סכום הדיבידנד, ככלי איתות לרווחיות בלתי צפויה בעתיד: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. האם מתרחשות מניפולציות אפשריות במניות המעו"ף סמוך למועד פקיעת אופציות המעו"ף?:היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 

 1. 23. הערכת מחירי כתבי אופציה (Warrant) בטרם מועד פקיעתן: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 

 1. תמחור אופציות באמצעות מודלים להערכת אופציות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. מדידת סטיות בתמחור אופציות CALL (אירופאיות) בין מחיר הנקבע לפי מודל Black – Scholes ומחיר נקבע לפי שוק: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. חשיפה לסיכונים פיננסיים ודרכי ניהולם , היבטים תיאורטיים ואמפיריים .

 

 1. מודלים לדירוג ותמחור סיכוני אשראי כמכשיר לחיזוי סיכוני אשראי בחברות ציבוריות בישראל : היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. ניתוח כדאיות ההשקעה בקופות הגמל וקרנות הפנסיה, תוך בחינת הרכב השקעותיהם ויחסי הגומלין בינם לבין שוק ההון, על רקע התמורות בענף בעשור האחרון : היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. תרומת קרנות הון סיכון (Venture Capital) להנפקות הראשוניות(IPO) :היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. השפעת סוג חומרת פרסום אזהרת רווח על מניה : היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. ההבדל בין תנודתיות התשואה על מניות בודדות במדד ת"א 100 לתנודתיות תשואת השוק כולו : היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. ההשפעה על מחיר המניה וסחירותה בעקבות ההכרזה על צירופה/גריעתה ממדד ת"א 100 : היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. השפעת חלוקת הדיבידנדים על מחירי המניות.היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

זמנית לא ניתן לכתוב על נושא זה.

 

34.אופציות מעו"ף-השפעת ציפיות המשקיעים 3 ימים לפני הפקיעה על מדד הפקיעה.

 

35.השפעת המידע הגלום בתזרים מזומנים על תשואת המניות.

 

36.הקשר בין פיצויי אנליסטים לבין המלצותיהם-היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 

הטבות לעובדים ומנהלים

 

 

 1. שיתוף מנהלים בבעלות על החברה כאמצעי להעלאת שוויה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים – עבודה מצטינת.

 

 1. הקשר בין גובה שכר המנהלים הבכירים לביצועי חברות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 

 1. בחינת הגורמים המשפיעים על שכר המנהלים הבכירים בחברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בתל אביב: היבטים תיאורטיים ואמפיריים – עבודה מצטינת.

 

 1. מה בין מדיניות השכר למנהלים בכירים ומבנה שליטה בחברות בורסאיות (בורסת

ת"א) , לבין התוצאות העסקיות שלהן, ומהן הגורמים המשפיעים על הבדלי השכר בין מנהלים הבכירים לבין שאר העובדים בחברות הנ"ל.

 

 1. הקשר בין שכר המנהלים הבכירים בחברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל לרווחיות הפירמה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים*

 

 1. הקשר בין גובה דמי הניהול, היקף נכסי וגוף מנהל בקופות הגמל לבין התשואות השנתיות המדווחות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים .

 

 1. הקשר בין שכר המנהלים הבכירים בבנקים בישראל לבין רווחיותם: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

 1. הקשר בין ביצועי חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א לבין שכר המנהלים הבכירים: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

10.סוגיית ההכרה בהוצאות על אופציות לעובדים.

 

 

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן