ביטחון סוציאלי (10558)

שאלה 35) – 1נקודות(
א. על בסיס תחילת המאמר של אברהם דורון, "מבוא" )עמ' ,(99-101הסבירו מהי
מהותה של מדינת הרווחה כפי שנהוגה במשטר דמוקרטי, קפיטליסטי. התייחסו
בתשובתכם לשלושה המרכיבים )עקרונות( של מדינת הרווחה המוצגים במאמר

 

אילו מהיתרונות ואילו מהחסרונות של קצבאות מיועדות ושל קצבאות אוניברסליות )פרק
,3תת-פרק ,3עמ' (164 – 140עולים מהדוברים ומתוצאות המחקרים המפורטים בכתבה
למעלה לגבי הפיכת קצבאות למיועדות?
נמקו על בסיס חומר הלימוד והדגימו מתוך
הכתבה

———

א. אילו ממגוון המשתנים הרב-ממדיים )או השינויים( והשלכותיהם המתוארים
בפרק ,4תת פרק ) 2עמ' (305 – 287מופיעים בקטע למעלה כמשפיעים על
מצבו הפיננסי של המוסד לביטוח לאומי כיום ולטווח הארוך?
נמקו
תשובתכם
על בסיס חומר הלימוד הרלוונטי והדגימו על ידי ציטוט מתוך
הכתבה. התייחסו בתשובה רק למשתנים הרב-ממדיים הרלוונטיים לכתבה.
ב. על בסיס תת פרק ) 3בפרק (4והמתואר בכתבה – מהן המגמות המוצעות
בכתבה לעיצוב מחדש של המערכת כפתרון למצב וכיצד הן אמורות לפתור
אותו

—–

להלן רשימת הנושאים לבחירה )יש לבחור אחד מהנושאים האלה ולגזור ממנו שאלת
מחקר בהירה וממוקדת(:
.1השינויים החברתיים או הדמוגרפיים המשפיעים על מערכת הביטחון
הסוציאלי בישראל / בעולם.
.2מדיניות דיור ציבורי בישראל לאורך השנים )שינויים והשלכות(.
.3מיצוי ואי מיצוי זכויות.
.4גיל פרישה וביטול חובת פרישה.
.5שילוב מובטלים כרוניים בשוק העבודה.
.6חוק ביטוח אבטלה.
.7תהליכי הפרטה במערכות הרווחה השונות והשפעתם.
.8שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
.9שיטות למדידת עוני; תפיסות עוני; יעילות המדיניות לטיפול בעוני.
.10זכויות חברתיות )סוציאליות( של עובדים בשוק העבודה השניוני

 

———–

 ב. באיזו מידה התכנית "רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה", המתוארות בקטע
למעלה, מקיימות את ארבע התכליות )מטרות( של גישת המרת מדיניות פסיבית
במדיניות פרו-אקטיבית )שתיארתם בסעיף הקודם(.
נמקו על בסיס חומר הלימוד
הרלוונטי
והדגימו מתוך הקטע לעיל.
ג. ערכו השוואה בין המאפיינים של תכנית וויסקונסין הישראלית )מהל"ב( )
ג'וני גל,
"תכנית וויסקוניסין.."., עמ' (1029 – 1028
לבין המאפיינים של תכנית "רשות
מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה" המתוארת בקטע למעלה – במה הן דומות ובמה
הן שונות

+——-

על בסיס פרק ,16תת פרק ,1הסבירו מהו גיל פרישה ואילו שתי מטרות הוא משרת.
ב. נתחו את הכתבה למעלה – אילו מהנימוקים
בעד ונגד העלאת גיל הפרישה לנשים
)והשוואתו לזה של גברים( מופיעים בכתבה? )פרק ,16עמ' .(1109 – 1108נמקו
והסבירו
את הקישורים על בסיס חומר הלימוד והדגימו על ידי ציטוט מתוך הכתבה.
ג. אילו מהנימוקים בעד ונגד העלאת גיל הפרישה
באופן עקרוני )פרקים (16 ,15
מופיעים בכתבה למעלה? התייחסו רק למה שרלוונטי לכתבה.
נמקו והסבירו את
הקישורים על בסיס חומר הלימוד
והדגימו על ידי ציטוט מתוך הכתבה

 

 

 

 

לפרטים נוספים צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן